Tingoyenda Series

Tingoyenda Series

 1. Bangladesh E Tin Goyenda
 2. Bhooter Gari
 3. Chander Ashukh
 4. Chintai
 5. Deathcityer Dragon
 6. Himgirite Saabdhan
 7. Harano Timi
 8. Jamaj Bhoot
 9. Khepa Jadukar
 10. Khune Robot
 11. Konkal Dip
 12. Mrittu Khoni
 13. Mukto Shikari
 14. Mukuter Khoje Tin Goyenda
 15. Nakrer Gorjon
 16. Pagoler Guptadhon
 17. Parkey Bipod
 18. Prithibir Bairey
 19. Ratri Voyonkor
 20. Rohossho Dip
 21. Rudro Sagor
 22. Rupali Makorsha
 23. Shutki Bahini
 24. Shomoy Surango
 25. Terir Dano
 26. UFO Royasho
 27. Vitu Singho
 28. Vol-051 Pechar Dak, Preter Ovhishap, Raktomakha Chora
 29. Vol-001.1 Tin Goyenda, Kangkal Dip, Rupali Makorsha
 30. Vol-001.2 Chayassapad, Momi, Ratnodano
 31. Vol-002.1 Preet Shadhona, Rakgo Chakkhu, Sagar Saikat
 32. Vol-002.2 Jalodussur Dip-1, Jalodussur Dip-2, Sabuj Bhoot
 33. Vol-003.1 Harano Timi, Mukto Shikari, Mrittu Khoni
 34.  Vol-003.2 Kakatoa Rahashya, Chuti, Bhooter Hashi
 35. Vol-004.1 Cintai, Vishon Oronya-1, Vishon Oronya-2
 36. Vol-004.2 Dragon, Harano Uppottaka, Guhamanob
 37. Vol-005 Bhitu Singha, Mohakasher Agontok, Indrajal
 38. Vol-006 Mohabipod, Khepa Shoitan, Ratnachor
 39. Vol-007 Purano Sutru, Bommbete, Bhuture Surango
 40. Vol-008 Abar Shommelon, Vayal Giri, Kalo Jahaj
 41. Vol-009 Pochar, Ghorir Golmal, Kana Biral
 42. Vol-010 Bakshota Proyojon, Khora Goyenda, Othai Sagar-1
 43.  Vol-011 Othoi Sagar, Buddhir Jhilik, Golapi Mukto
 44. Vol-012 Projapotir Khamar, Pagol Shongha, Vanga Ghora
 45. Vol-013 Dhakai Tin Goyenda, Jolkannya, Beguni Joldussu
 46. Vol-014 Payer Chap, Tepantor, Shigher Gorgoj
 47. Vol-015 Purano Bhoot, Jaduchakra, Garir Jaduka
 48. Vol-016 Prachin Murt, Sichachor, Dakhinerdip
 49. Vol-017 Issorer Asru, Nakal Kishor, Tin Pishas
 50.  Vol-018 Khabare Bish, Worning Bel, Obak Kanda
 51. Vol-019 Biman Durghatona, Gorostane Anongka, Racer Ghora
 52. Vol-020 Khun, Spainer Jadukar, Banorer Mukhosh
 53. Vol-021 Dhusor Meru, Kalo Hat, Murtir Hunkar
 54. Vol-022 Chita Niruddesh, Ovinoy, Alor Shongket
 55. Vol-023 Purano Kaman, Gelo Kothai, Okimuro Corporation
 56. Vol-024 Operation Cox Bazar, Maya Nekre, Pretattar Protishodh
 57. Vol-025 Jinar Sei Dip, Kukur Kheko Dyine, Guptochor Shikari
 58. Vol-026 Jhamela, Bisakto Orkid, Sonar Khoje
 59. Vol-027 Oitihasik Durgo, Rater Andhere, Tushar Bondi
 60. Vol-028 Dakater Piche, Bipodjanak Khela, Vampirer Dip
 61. Vol-029 Arek Frankenstein, Maya Jal, Saikate Sabdhan
 62. Vol-030Naroke Hajir, Bhayankar Ashohai, Gopon Formula
 63. Vol-031 Maratok Bhul, Khelar Nesha, Makarsha Manob
 64. Vol-032 Preter Chaya, Ratri Bhayankar, Khepa Kishor
 65. Vol-033 Shitaner Thaba, Patango Babsha, Jal Note
 66. Vol-034 Juddha Ghoshona, Diper Malik, Kishore Jadukar
 67. Vol-035 Naksha, Mruittu Ghori.Tin Bigha
 68. Vol-36 Takkar, Dakkhin Jatra, Great-Robiniyoso
 69. Vol-037 Bhorer Pichas, Great Kishorisho, Nikhoj Sangbad
 70. Vol-038 Ucced, Thak Bazi, Dighir Dano
 71. Vol-039 Bisher Bhoy, Jalodassur Mohor, Chander Chaya
 72. Vol-040 Ovishopto Locket, Great Musaiyaso, Operation Alligator
 73. Vol-041 Notun Sir, Manus Cintai, Pishas Konna
 74. Vol-042 Ekhaneo Jhamela, Gurgom Karagar, Dakat Sardar
 75. ol-043 Abar Jhamela, Shomoy Surango, Chaddabeshi Goyenda
 76. Vol-044 Protno Shondhane, Jabar Dakhal
 77. Vol-045 Borodiner Chuti, Biral Udhau, Takar Khela
 78. Vol-046 Ami Robin Bolsi, Ulki Rohossho, Nekre Guha
 79. Vol-047 Neta Nirbacon, CCC, Juddha Jatra
 80. Vol-048 Harano Jahaj, Shapder Chok, Posha Dinoshor
 81. Vol-049 Machir Circus, Moncha Viti, Deep Fridge
 82. Vol-050 Kaborer Prohori, Tasher Khela, Khelna Valuk
 83. Vol-051 Pechar Dak, Preter Ovhishap, Raktomakha Chora
 84. Vol-052 Uro Chithi, Spidarman, Manus Khekor Deshe
 85. Vol-053 Machera Sabdhan, Simante Songhat, Morubhumir Atongko
 86. Vol-054 Garomer Chuti, Shargo Dip, Chander Pahar
 87. Vol-055 Rohossher Khoje, Bangladeshe Tin Goyenda, Tak Rohossho
 88. Vol-056 Harjit, Joydebpure Tin Goyenda, Electronic Atonko
 89. Vol-57 Vayal Danab, BashiRohossho, Bhooter Khela
 90. Vol-60 Sutki Bahini, Time-Travel, Sutki Sutru
 91. Vol-72 Vindeshi Rajkumar, Saper Basha, Robiner Diary
 92. VOL-85__GUPTODHONER SANDHANE, SAYTANER JALABHUMI, SERA GOYENDA
 93. Vol-93 Pishacer Astana, Uronto Robin, Anno Bhubaner Kishore
 94. Vol-109 Wonderman, Khune Robot, Nakrer Gorjon
 95. Vol-114 Bhddhir Khela, Oronner Protishodh, Bhuture Biman
 96. vol-127 Omongaler Chaya, Khuni Lash, Dragon Rajar Desh
 97. Wonder Man